امکانات و تسهیلات

دانشگاه شیراز دارای سالن های چند منظوره ای است که طبق زمانبندی در خدمت اساتید می باشد:

 

برنامه سالن ها و اماکن ورزشی اعضای هیأت علمی دانشگاه شیراز

 

ردیف

رشته ورزشی

مکان برگزاری

روزهای برگزاری

ساعت برگزاری

خواهران/ برادران

1

بدنسازی

مهندسی یک

شنبه تا چهارشنبه

8:30 - 7

برادران

2

بدنسازی

مهندسی یک

شنبه تا چهارشنبه

13:30 -12

خواهران

3

بدنسازی

مهندسی دو

شنبه تا چهارشنبه

13:30 - 12

خواهران

4

                     ایروبیک

مهندسی سه

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

13:30 -12

خواهران

5

فوتسال

سالن کوثر

یکشنبه

22 - 19

برادران

6

فوتسال

زمین چمن مفتح

دوشنبه

18 - 16

برادران

7

شنا (سونا، جکوزی و سالن بدنسازی)

استخر دانشگاه

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

20 - 18

برادران

8

شنا (سونا، جکوزی و سالن بدنسازی)

استخر دانشگاه

یکشنبه سه شنبه پنج شنبه

13 - 12

خواهران

9

فوتبال

زمین چمن ارم

پنج شنبه

19 - 16

برادران

10

والیبال

سالن کوثر

چهارشنبه

16 14:30

خواهران

11

بدنسازی

دانشکده دامپزشکی

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

13 - 12

خواهران

12

ایروبیک و بدنسازی

دانشکده هنر

یکشنبه سه شنبه پنج شنبه

13:30 - 12

خواهران

13

بدنسازی

دانشکده کشاورزی

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

13:30 - 12

برادران

14

فوتسال

دانشکده کشاورزی

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

13:30 - 12

برادران

15

بدنسازی

سالن وحدت

یکشنبه سه شنبه پنج شنبه

20 - 16

برادران

16

بدنسازی

سالن وحدت

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

18 - 16

خواهران

17

پینگ پنگ

سالن وحدت

سه شنبه

18 - 16

برادران

18

ایروبیک

سالن وحدت

یک شنبه سه شنبه

17:30 - 16

خواهران

19

والیبال

دانشکده علوم

دوشنبه

20 - 18

برادران

20

ایروبیک

دانشکده علوم

شنبه دوشنبه - چهارشنبه

20 - 18

خواهران